Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
Redaktion
Skribenter
Specifikation
PROCESSKARTOR
Kontakt
HUR UPPFYLLA FÖRFATTNINGSKRAVEN?
Med  blir det enklare

Hälso- och sjukvården är föremål för ett omfattande, detaljerat och ofta svåröverskådligt regelverk. En förutsättning för en god patient- och personalsäkerhet är att vårdgivare, ledning och yrkesutövare har kunskap om gällande regelverk och tillämpar detta på avsett sätt.

 är ett informationssystem som hanterar reglerna inom hälso- och sjukvården, bevakar reglernas aktualitet och tolkar reglerna för tillämpning i praktisk verksamhet.

Handböcker, blanketter, författningar, rapporter och praxis (domstol, IVO, JO) som är relevanta för en viss frågeställning eller situation blir snabbt tillgängliga genom en enkel knapptryckning. Systemets grundtexter bygger på Juris etablerade utgivning av praktiska uppslagsböcker för hälso- och sjukvården.

 kan användas som en ren rättsdatabas men också som ett integrerat system för nationella och lokala regler. Mindre kraft behöver ägnas åt att tolka det nationella - koncentrationen kan läggas på den lokala tillämpningen.

Systemet är webbaserat och tillgängligt för all personal utan särskild inloggningsprocedur. För t ex jourpersonal finns möjlighet till individuell inloggning.

Året runt uppdateras systemet så att texterna alltid återspeglar vad som faktiskt gäller. Tjänsten innehåller en nyhetsdel som löpande informerar om förändringar som berör hälso- och sjukvården. Nyheterna är kopplade till informationstjänstens grundtexter för att sammanhanget klart ska framgå och för att tidigt indikera förändringar som kan påverka lokala rutiner.

Till ett stort antal grundtexter har särskilda processkartor (LPT/LRV, sekretess, journal mm) utvecklats för att pedagogiskt åskådligöra flöde och samband för ett visst regelområde (PROCESSKARTOR).

JURIS ONLINE finns i två versioner: psykiatri respektive sjukvård.

JURIS ONLINE är i första hand avsedd för kliniker eller motsvarande, kontakta oss för mer information eller demo (kontaktinformation).
 

Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum