Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
12 juni 2020
JO - närståendes klagomål till IVO
En förälder till en vuxen patient klagade till IVO på den medicinska vård som patienten hade fått. Sedan IVO hade vidtagit vissa utredningsåtgärder motsatte sig patientens hustru, tillika gode man, att klagomålen skulle utredas, varpå IVO avskrev ärendet från vidare handläggning. IVO menade att patientens hustru var närmast närstående till patienten och därmed endast behörig att anmäla klagomål. JO kritiserade IVO för sin tillämpning av gällande bestämmelser och uttalade att anmälarens behörighet i sig knappast påverkades av det förhållandet att en annan närstående hade en avvikande uppfattning om klagomålen i sak och att det inte finns någon rangordning av de närstående. Av förarbetena framgår att kretsen av behöriga anmälare kan omfatta flera olika personer.

All ny praxis publiceras löpande på JURIS ONLINE genom nyhet och kortreferat i relevant uppslagsord samt direktlänk till praxisfallet som sådant: Läs mer

Se uppslagsordet Klagomål - IVO för länk till beslutsdokumentet.

Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum