16 oktober 2020
Kammarrätt - barns journal utlämnad till förälder i vårdnadstvist
Med anledning av en vårdnadstvist begärde en förälder att få ta del av hur denne och hemmet beskrevs i barnets journal inom skolhälsovården. Föräldern nekades delvis att få de begärda handlingarna utlämnade både av den privat drivna skolan och av IVO. Kammarrätten biföll förälderns överklagande och hänvisade till uttalanden i förarbeten om att möjligheten att undanhålla uppgifter från en vårdnadshavare tar sikte på de mest angelägna fallen där behov kan finnas att skydda barnet från vårdnadshavaren, om uppgifterna är särskilt integritetskänsliga eller kan missbrukas av vårdnadshavaren på ett sätt som allvarligt skadar barnet. Uppgifterna ansågs inte vara sådana att barnet kunde antas lida betydande men om uppgifterna lämnades ut till föräldern

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Barn - sekretess gentemot vårdnadshavare för länk till beslutsdokumentet.